A Három Kincs szerepe a célkitűzésben

Bevezetés

A taoizmus egyik alapfogalma a Három Dantian (vagy Elixír Mező) és a hozzájuk tartozó Három Kincs (Jing, Qi, Shen). E megközelítés szerint az emberi lény minden tapasztalása és megélése a Három Kincs valamelyikén keresztül jön létre, ezért művelésüket és ápolásukat a taoisták mindennél fontosabbnak tartják.

A taoizmust ezért a következőképpen határozhatjuk meg: olyan irányzat, mely a Három Kincset együttesen és összhangban műveli, közöttük az egyensúlyra törekszik.

Ez a meghatározás azonban magában foglalja azt is, hogy e három minőségnek a teljes taoista gyakorlásunkat át kell hatnia és annak alapját kell képeznie. Ha valóban ez a helyzet, akkor ezzel összhangban a gyakorlásunkkal elérendő céljainkat is a Három Kincs köré kell csoportosítanunk, azaz célokat is három szinten kell kitűznünk, mégpedig úgy, hogy egyik szint se maradjon ki és a szintek egyensúlyban is legyenek.

Jing: személyes célok

A Jinghez (Életerő) tartoznak azok a céljaink, amelyeket saját magunk épülésére és fejlesztésére, esetleg hiányosságaink orvoslására tűzünk ki. Ezen a szinten a környezetünkre gyakorolt pozitív hatás csak áttételesen jelenik meg, közvetlenül nem. Azaz: személyes céljainkon dolgozva élményekkel gazdagodunk, képességekre teszünk szert, amik később mások javára fordíthatók, vagy megoszthatók másokkal (a megosztás azonban már a Qi szintje lesz).

Az ilyen, főleg személyes célok által vezérelt gyakorlásra lehetnek példák azok a remeték, akik a világtól elvonulva önmaguk kiművelését tűzték ki célul. Nekünk természetesen ez a fajta világtól való elvonultság nem lehet az ideálunk, hiszen a Három Kincs művelése ezt nem teszi szükségessé, azt viszont érdemes szem előtt tartanunk, hogy személyes célok hiányában a Jingünket nem fogjuk tudni megfelelően ápolni.

Qi: közösségi célok

A Qi (Életenergia) jellemzője a szeretettel átitatott, együttérző kommunikáció, ezért ezen a szinten lépünk ki személyes érdeklődési körünkből és osztjuk meg élményeinket másokkal. Ennek legtöbbször egy közös érdeklődési kör köré szerveződött és hasonló értékeket valló közösség adja a keretet.

Mivel a Három Kincs egymásra épül, és szoros kölcsönhatásban van egymással, érdemes tudatosítani, hogy az egyik Kincs hiánya a teljes gyakorlásunkat alááshatja. Azaz: személyes célok nélkül, pusztán közösségi célokért dolgozva nem fogunk tudni mit megosztani társainkkal, így érdemben nem fogjuk tudni segíteni a közösség fejlődését, hanem legjobb esetben a közösség szinten tartásához tudunk hozzájárulni, rosszabb esetben pedig csak feltöltődni megyünk társaink közé, anélkül, hogy bármi örömöt is „beletennénk a közösbe”.

Természetesen a fordítottja is igaz, folyton személyes céljainkon dolgozva anélkül, hogy az örömeinket megosztanánk másokkal, magányosak és besavanyodottak leszünk, Életenergiánk pedig nem fog tudni kilépni testünkből és szabadon áramolni.

Shen: ideák

A Shenhez (Szellem) kapcsolódó céljaink nem az előző két szint mennyiségi megnöveléséből jönnek létre, hanem új távlatokat nyitnak. Mélyen személyes volta miatt erről a szintről a legnehezebb beszélni. A Szellemről annyi azonban elmondható, hogy meghaladja az elme földhözragadt kategóriáit, tágas, boldog és térszerű minőségek jellemzik, ezért ilyen jellegű tapasztalásainkat nem könnyű szavakba önteni.

Megfigyeléseim szerint, ha valaki túl könnyedén fogalmazza meg szellemi élményeit, nem keresi olykor a megfelelő szavakat, akkor gyaníthatjuk, hogy nem valódi szellemi élményről van szó, pusztán egy elmei tapasztalás felnagyításáról.

Mindezekből adódóan szellemi céljaink nem konkrétak, időben-térben nem behatárolhatóak, hanem inkább ideákként lebegnek a fejünk fölött, kiemelve Szellemünket az elmei ügyletek közül. Inkább folyamatszerűek, az Eredendő Természetünk (Xing) evilági megnyilvánulását és formába (Ming) öntését célozzák, mely minden pillanatban megtörténik.

Következtetés

A taoista művelés a létezés három szintjének (Jing, Qi Shen) együttes művelését, azaz a teljességet célozza. Elmondható ezért, hogy a hiányos állapotok ezen szemlélet szerint nem célra vezetőek, és csak a szenvedést növelik. Ennek a teljességre törekvésnek kell tehát megjelennie személyes gyakorlásunk minden szintjén, így a célkitűzésben is.

Hiányos állapotban, ha például a gyakorlónak nincsenek személyes céljai és személyes érdeklődési területei (Jing), amik inspirálják, akkor nem fog tudni hozzátenni a közösség fejlődéséhez sem. Így a közösség sem fog fejlődni (Qi), hiszen ha a tagjai nem fejlődnek, akkor nem fogják tudni új szintekre emelni a közösséget sem. Természetesen, ha mindez nem tölti el azzal az érzéssel a gyakorlót, hogy egyre inkább az Eredendő Természetéhez kerül közelebb (Shen), akkor a teljes művelése hiábavaló lesz. Ezért rendkívül fontos a Három Kincs együttes művelése a gyakorlás minden területén, így a célkitűzésben is.